Divel d.o.o. Sarajevo - usluge projektovanja, revizije i nadzora u oblasti građevinarstva

OSTALO

Osim tri ključne skupine djelovanja, želimo istaknuti rad na izradi baze podataka za mostove na teritoriji Kantona Sarajevo i izradu baze podataka za mostove na magistralnim cestama u FBiH.

Kao značajnu referencu u dosadašnjem radu Divela treba istaći analizu i optimizaciju Idejnog projekta autoceste na koridoru Vc; dionica: Konjic – Jablanica – Mostar sjever. U okviru analize urađen je novi idejni projekat koji u potpunosti mijenja koridor u odnosu na ranije urađeni idejni projekt dolinom rijeke Neretve, pri čemu je dionica skraćena za 17 km, a procijenjena ušteda iznosi oko 330 miliona EUR u izgradnji i još toliko u eksploatacionom periodu od 20 godina.

Ilustracija širine spektra usluga koje nudimo je i saobraćajni projekt lokalnih cesta na području Općine Ilidža (270 km), elaborat smirivanja saobraćaja u zoni osnovnih škola, kao i brojni projekti odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova (na gradilištima sanacija mostova, tunela, raskrsnica).

  • Izrada baze podataka za mostove na teritoriji Kantona Sarajevo.
  • Izrada baze podataka za mostove na magistralnim cestama u FBiH – snimanje i dopuna baze podataka.
  • Izrada glavnog projekta i projekta izvedenog stanja rekonstrukcije tramvajske pruge u Sarajevu dužine 1330 m.
  • Stručno – tehnički nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji konstrukcije stambeno – poslovnog objekta Kvadrant 30 P+6 u Sarajevu.
  • Stalni stručni - tehnički nadzor nad zimskim održavanjem regionalnih cesta općina Breza, Kakanj, Vareš i Visoko.
  • Idejni projekt saobraćajnog platoa u krugu vojne baze i Stručno - tehnički nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji 3 hale i platoa.