Divel d.o.o. Sarajevo - usluge projektovanja, revizije i nadzora u oblasti građevinarstva

PROJEKTOVANJE

Divel je izradio glavne projekte autocesta i brzih cesta dužine 87,5 km na kojima su urađeni i projekti za 74 mosta ukupne dužine 12.100 m, projekte devet tunela ukupne dužine cijevi preko 24 km (tuneli Suhodol 2930 m, Vijenac 2970 m). Zatim, projekte za 6.800 m potpornih i obložnih konstrukcija i projekte za 70 drugih objekata (potputnjaci, natputnjaci, petlje, hidrotehnički objekti i dr.), kao i saobraćajni projekat autoceste A1 (Kakanj - Jošanica).

Značajno učešće firme je i na projektima izgradnje, modernizacije, rekonstrukcije i sanacije magistralnih i regionalnih cesta kao i niza pripadajućih mostova (66 objekata), tunela (15 tunela i galerija) i sanacija klizišta i odrona. Iza sebe imamo i urađene saobraćajne projekte za preko 650 km magistralnih cesta u FBiH.

Izdvojit ćemo glavni projekt magistralne ceste od Neuma do Stoca dužine 37 km koji spaja Neum sa bosanskohercegovačkim zaleđem, kao i projekte rekonstrukcije i sanacije cesta u dužini od preko 830 km. Na mreži magistralnih i regionalnih cesta urađeni su projekti za 66 mostova, 16 tunela i galerija. Od velikih i zahtjevnih objekata spomenut ćemo projekte mosta preko Jablaničkog jezera dužine 550 m, most na prevoju Čemerno dužine 400 m i tunel Karaula na cesti Tuzla - Sarajevo dužine 950 m.

Projekti stabilizacije, rekonstrukcije i unaprjeđenja nivoa usluge postojećih tunela bez sumnje spadaju u vrlo složene i zahtjevne projekte. Divel je iz oblasti tunelogradnje uradio projekte za 9 tunela među kojima su najznačajniji tunel "Vranduk 2" na cesti M-17 dionica Doboj – Lašva i tunel "Crnaja" na cesti M-17, dionica Sarajevo – Jablanica.

 • Glavni projekt autoceste na koridoru Vc, dionica Počitelj – Zvirovići, dužine 10,9 km – (glavni projekt trase, glavni projekt izmještenih magistralnih i servisnih saobraćajnica, geomehanika, geotehnički, geofizički, hidrogeološki i inžinjerskogeološki istražni radovi, glavni projekt inžinjerskih konstrukcija, glavni projekt vanjske odvodnje, projekt saobraćajno – tehničke opreme autoceste).
 • Analiza idejnog projekta autoceste na koridoru Vc, Dionica: Konjic – Jablanica – Mostar sjever. Optimizacija idejnog projekta na predmetnoj dionici sa izradom geoloških, geomehaničkih i geodetskih podloga za izmijenjene dionice, kao i izrada idejnog projekta trase i objekata na izmijenjenim dionicama.
 • Novelirani prometni projekt na autocesti A1, dionica Kakanj – Jošanica.
 • Glavni projekt autoceste Zenica – Sarajevo – Mostar, dionica Tarčin - Bradina; dužine 10,2 km – (geodetske podloge, glavni projekt trase, projekt kolovozne konstrukcije, glavni projekt servisnih saobraćajnica, geomehanika, geotehnički, geofizički, hidrogeološki i inžinjerskogeološki istražni radovi, glavni projekt inžinjerskih konstrukcija, glavni projekt odvodnje, projekt saobraćajno – tehničke opreme autoceste, glavni projekt instalacija, arhitektonsko - građevinski projekti uslužnih i pratećih objekata, projekt zaštite od buke, elaborat za eksproprijaciju i projekt izmještanja instalacija).
 • Glavni projekt brze ceste Lašva – Donji Vakuf, dionica Lašva – petlja Nević Polje, dužine L=23,66 km - (geodetske podloge, geološko – geomehaničke podloge, idejni projekt sekcije Lašva – Kaonik, glavni projekt trase sekcije Lašva - Kaonik, projekt kolovozne konstrukcije, glavni projekt servisnih saobraćajnica, glavni projekt inžinjerskih konstrukcija, glavni projekt odvodnje, projekt saobraćajno – tehničke opreme autoceste).
 • Glavni projekt autoceste Zenica – Sarajevo – Mostar, dionica Lepenica - Tarčin; dužine 10,15 km – (geodetske podloge, glavni projekt trase, projekt kolovozne konstrukcije, glavni projekt servisnih saobraćajnica, glavni projekt inžinjerskih konstrukcija, glavni projekt odvodnje, projekt saobraćajno – tehničke opreme autoceste, projekt zaštite od buke, elaborat za eksproprijaciju i projekt izmještanja instalacija).
 • Glavni projekt kompletiranja autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Drivuša – Kakanj; sekcija Bilješevo (Lučani) – Kakanj, dužine 9,00 km – (geodetski podaci, glavni projekt rekonstrukcije postojeće trake i dogradnje nove trake, projekt kolovozne konstrukcije, glavni projekt regionalne ceste R-445, glavni projekt servisnih saobraćajnica, glavni projekt inžinjerskih konstrukcija, glavni projekt odvodnje, projekt saobraćajno – tehničke opreme autoceste, geološko – geomehanički istražni radovi, podloge za eksproprijaciju i projekt izmještanja instalacija).
 • Glavni projekt kompletiranja autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Kakanj – Visoko, dužine 16.5 km – (geodetski podaci, glavni projekt rekonstrukcije postojeće trake i dogradnje nove trake, glavni projekt petlje Kakanj, projekt kolovozne konstrukcije, glavni projekt servisnih saobraćajnica, glavni projekt inžinjerskih konstrukcija, glavni projekt odvodnje, projekt saobraćajno – tehničke opreme autoceste, geološko – geomehanički istražni radovi, podloge za eksproprijaciju i projekt izmještanja instalacija, te izrada studije utjecaja na okoliš i projekt objekata za zaštitu okoliša).
 • Glavni projekt brze ceste M-4 Lukavac – Tuzla, dionica Tuzla (Drežnik) – Šićki Brod, dužine 5.0 km i Glavni projekt petlje u Šičkom Brodu, ukrštaj magistralnih cesta M-4, M-18 i M-1.8.
 • Glavni projekt kompletiranja autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Visoko – Podlugovi, dužine 8.5 km: geodetski podaci, glavni projekt rekonstrukcije postojeće trake i dogradnje nove trake, glavni projekt servisnih saobraćajnica, geološko – geomehanički istražni radovi i podloge za eksproprijaciju i projekt izmještanja instalacija.
 • Glavni projekt rekonstrukcije I faze autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Podlugovi – Jošanica, dužine 11.5 km.
 • Izrada glavnog projekta za četiri lokacije:
  • Sanacija slijeganja trupa ceste M-14, dionica Bihać – Grmuša – Mali Radić,
  • Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M-16 dionica Crna rijeka – Jajce, više lokacija,
  • Sanacija škarpi i kosina iznad nivelete na cesti M14_002, dionica Srbljani – Bosanska Krupa,
  • Sanacija asfaltnog kolovoza sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka (ispod nivelete), cesta M-14_002, dionica Srbljani – Bosanska Krupa.
 • Ažuriranje glavnog projekta trase obilaznice Cazina, sa izradom studije utjecaja na okoliš. Glavni projekt izmjene 1,7 km trase i tri raskrsnice.
 • Glavni projekt tri dionice na magistralnim cestama:
  • Cesta M-5, dionica Gromiljak – Blažuj, poddionica Han Ploča – Šamin Gaj (Kobiljača) – rekonstrukcija,
  • Cesta M-6, sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R420) L=2,7 km – novogradnja,
  • Cesta M-5, obilaznica Kiseljaka, L=2,0 km – novogradnja.
 • Glavni projekt magistralne ceste M-17.3, Buna – Stolac – Neum, dionica Broćanac – Drenovac, poddionica Cerovica – Drenovac, dužine 10,0 km.
 • Glavni projekt magistralne ceste M-17.3, Buna – Stolac – Neum, dionica Broćanac – Drenovac, poddionica Broćanac – Hutovo – Cerovica, dužine 14,0 km.
 • Novelirani prometni projekti na magistralnim cestama: cesta M-18, dionica Kladanj – Olovo – Vogošća (66 km); cesta M-15, dionica Livno – Šujica – Kolo (42 km); cesta M-16, dionica Livno - Podgradina – Kamensko (33 km).
 • Projekt rehabilitacije magistralnih cesta: M-5.1 dionica: Kaonik - Bukovići, L=15 km.
 • Projekt rehabilitacije magistralnih cesta: M-16 dionica: Donji Vakuf - Bugojno, L=15 km; M 5 dionice: Jajce - Donji Vakuf, L=20 km.
 • Projekt rehabilitacije magistralnih cesta: M-5 dionica: Bosanski Petrovac - Gornje Bravsko - Velagići, L=40,1 km.
 • Novelirani prometni projekti na magistralnim cestama: cesta M-6, dionica Gorica (granični prijelaz) – Grude – Ljubuški – Čapljina – Stolac – entitetska granica i cesta M-20, dionica entitetska granica – Ustikolina – Goražde – entitetska granica.
 • Projekt rehabilitacije magistralnih cesta: M-5 dionice: Jošanica – Stup, Šeherćehajin most – Korija, Praća – Hrenovica; M-18 dionice: Jošanica – Sarajevo i Stup – granica entiteta.
 • Projekt rehabilitacije magistralne cesta: M-4.2 dionice: Grahovo – Skokovi i Skokovi – Cazin.
 • Istražni radovi i glavni projekt obilaznice Olova na cesti M-18 dionica Šićki Brod – Sarajevo dužine 5,0 km.
 • Projekt rehabilitacije magistralnih cesta: M-5 prolaz kroz Bihać; M-14 Bosanska Krupa – Ljusina i M-15 granica entiteta – Sanski Most.
 • Projekt rehabilitacije magistralnih cesta: M-17 dionice Stup – Blažuj i Hadžići – Tarčin i M 18 dionica Bogatići – Trnovo.
 • Saobraćajni projekt magistralnih cesta M-5 dionica granični prijelaz Izačić – Bihać i M-14 dionica Bihać – Srbljani – granični prijelaz Velika Kladuša.
 • Glavni projekt rehabilitacije magistralnih cesta:
  • M-17, dionica Konjic – Ostrožac, L=7,63 km,
  • M-17, dionica Ostrožac – Jablanica, L=11,79 km,
  • M-16.2, dionica Varvara (Prozor) – Jablanica, L=22,1 km.
 • Rekonstrukcija regionalne ceste R-401, dionica Radiće Most – Bužim.
 • Saobraćajni projekt magistralne ceste M-17 dionice: Stupska petlja – Jablanica, Jablanica – Mostar i Mostar – Doljani (granica sa RH).
 • Glavni projekt magistralne ceste M-5 Izačić – Bihać – Orljani, dionica Bakšaiško Polje – Orljani dužine 7,625 km.
 • Glavni projekt magistralne ceste M-17.3 dionica Kiševo – Broćanac dužine 9.8 km i idejno rješenje magistralne ceste M-17.3 dionica Broćanac – Drenovac dužine cca 25.
 • Glavni projekt magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Sarajevo, dionica Kladanj – Podpaklenik dužine 10.70 km (sa geoistražnim, hidrološkim, te ostalim istražnim i prethodnim radnjama i idejnim rješenjima za objekte).
 • Glavni projekt magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Sarajevo, dionica Podpaklenik – Olovo dužine 8.00 km (sa geoistražnim, hidrološkim, te ostalim istražnim i prethodnim radnjama i idejnim rješenjima za objekte).
 • Glavni projekt hitne rekonstrukcije magistralne ceste M-17 dionica Jablanica - Doljani, dužine 96 km.
 • Novelirani projekt saobraćajne signalizacije na mreži saobraćajnica u općini Ilidža Sarajevo.
 • Idejni i glavni projekt gradske autoceste u Sarajevu na dionici Ciglane – Pofalići i projekt petlje u Pofalićima.
 • Idejni i glavni projekt gradske saobraćajnice sa 4 saobraćajne trake i dva raskršća na ulazu u Kakanj.
 • Glavni projekt autoceste na koridoru Vc, dionica Počitelj – Zvirovići, dužine 10,9 km – glavni projekt tri mosta i dvocijevnog tunela dužine 1200 m.
 • Glavni projekt autoceste Zenica – Sarajevo – Mostar, dionica Tarčin – Konjic, Lot 1; dužine 10,2 km – glavni projekt šest mostova i vijadukata (dvojni objekti), četiri dvocijevna tunela, četiri potputnjaka, i 1.700 m potpornih i zaštitnih konstrukcija.
  • Most 1. – Raštelica 1, L=517+518 m,
  • Most 2. – Raštelica 2, L=610+591 m,
  • Most 3. – Bradina 1, L=338+380 m,
  • Most 4. – Bradina 2, L=237+213 m,
  • Most 5. – Zukići 1, L=260+218 m,
  • Most 6. – Zukići 2, L=288+209 m,
  • Tunel 1. – Ivan, L=1.770+1.720 m,
  • Tunel 2. – Kraljevac, L=1.060+1.050 m,
  • Tunel 3. – Zukići 1, L=430+420 m,
  • Tunel 4. – Zukići 2, L=490+430 m.
 • Glavni projekt brze ceste Lašva – Donji Vakuf dionica Lašva – petlja Nević Polje, dužine L=23,66 km – glavni projekt tri mosta (dvojni objekti), dva dvocijevna tunela, pet mostova i jedan tunel na petlji Lašva, dva potputnjaka i 2.800 m potpornih i zaštitnih konstrukcija.
 • Izvedbeni projekt trase na petlji Briješće u okviru sarajevske obilaznice i izvedbeni projekt vijadukta Briješće.
 • Glavni projekt autoceste Zenica – Sarajevo – Mostar, dionica Lepenica - Tarčin; dužine 9,58 km – glavni projekt tri mosta, četiri dvocijevna tunela, tri objekta na regulaciji vodotoka, natputnjaka, tri potputnjaka, te potpornih i zaštitnih konstrukcija.
  • Most M-1, L=2*180,0 m (lijevi i desni objekt),
  • Most M-2, L=200 m (lijevi i desni objekt),
  • Most M-3, L=2*92,0 m (lijevi i desni objekt),
  • Tunel Zakunjača, L=312,0+370,0 m,
  • Tunel Grabosječ, L=833,0+888,0 m,
  • Tunel Suhodol , L=2.929,0 m (dvije cijevi),
  • Tunel Tarčin, L=437,0+381,0 m,
  • Tri objekta na regulaciji vodotoka ukupne dužine 600 m,
  • Natputnjak L=60,0 m,
  • Potporne i zaštitne konstrukcije L=2.300,0 m.
 • Glavni projekt kompletiranja autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Drivuša – Kakanj, sekcija Drivuša – Bilješevo (Lučani), dužine 10,00 km. Istražni radovi i glavni projekt mosta i glavni projekt tunela „Vijenac“:
  • Most M-2, L=342,0 m (lijevi i desni),
  • Most M-3, L=496,5 m desni i L=380,4 m lijevi objekt,
  • Tunel „Vijenac“, L=3.000,0 m.
 • Glavni projekt kompletiranja autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Drivuša – Kakanj, sekcija Bilješevo (Lučani) – Kakanj, dužine 9,00 km.
  • Istražni radovi i glavni projekt dogradnje, rekonstrukcije i ojačanja (podizanje klase nosivosti) postojeća tri mosta:
   • Most preko Repovačkog potoka, L=18,0 m,
   • Most preko r. Bosne, L=112,5 m,
   • Most preko r. Bosne, L=197,2 m,
  • Istražni radovi i glavni projekt tri nova mosta:
   • Most preko Repovačkog potoka, L=18,0 m,
   • Most preko r. Bosne, L=112,5 m,
   • Most preko r. Bosne, L=215,8 m.
  • Istražni radovi i glavni projekt 10 prolaza ispod autoceste za pješački, lokalni i regionalni saobraćaj.
 • Glavni projekt kompletiranja autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Kakanj – Visoko, dužine 16.5 km.
  • Istražni radovi i glavni projekt dogradnje, rekonstrukcije i ojačanja (podizanje klase nosivosti) postojećih dvanaest mostova:
   • Petlja Kakanj, L=50 m,
   • Dva mosta preko r. Bosne, L=130 m,
   • Natputnjak preko regionalne ceste Visoko – Kakanj, L=30 m,
   • Dva mosta preko pritoka rijeke Bosne, L=28 m,
   • Šest objekata za prolaz lokalnih cesta ispod autoceste,
  • Istražni radovi i glavni projekt šesnaest novih mostova:
   • Dva mosta preko r. Bosne (prednapregnuti beton), L=130 m,
   • Natputnjak preko regionalne ceste Visoko – Kakanj (armirani beton), L=34 m,
   • Dva mosta preko pritoka rijeke Bosne (prednapregnuti beton), L=28 m,
   • Devet objekata za prolaz lokalnih cesta ispod autoceste (armirani beton),
   • Pasarela (čelik), L=40 m,
   • Nadvoz preko autoceste za prevođenje lokalnog saobraćaj (armirani beton), L=110 m.
 • Glavni projekt kompletiranja autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Visoko - Podlugovi, dužine 8.5 km.
  • Istražni radovi i glavni projekt dogradnje, rekonstrukcije i ojačanja (podizanje klase nosivosti) postojeća tri mosta:
   • Petlja Visoko L=118 m (prednapregnuti i armirano – betonski),
   • Nadvožnjak preko pruge Sarajevo – Vrhpolje L=101 m (obnova prednapregnutog objekta),
   • Most preko r. Bosne, regionalne ceste i pruge Sarajevo – Vrhpolje, “Čekrčići”, L=230 m (prednapregnuti),
  • Istražni radovi i glavni projekt tri nova mosta i dva potputnjaka:
   • Petlja Visoko L=120 m (prednapregnuti i armirano-betonski),
   • Nadvožnjak preko pruge Sarajevo – Vrhpolje L=132 m (prednapregnuti),
   • Most preko r. Bosne, regionalne ceste i pruge Sarajevo – Vrhpolje, “Čekrčići”, L=264 m (prednapregnuti).
 • Glavni projekt rekonstrukcije i ojačanja (podizanje klase nosivosti) osam prednapregnutih mostova ukupne dužine 1500 m na I fazi autoputa Zenica – Sarajevo, dionica Podlugovi – Jošanica.
 • Glavni projekt 7 mostova:
  • Sanacije mosta (M16.2-001-280) preko rijeke Bunte, lokacija Gračanica, Bugojno 2 – Gornji Vakuf, km 8+152,
  • Rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 3+746,
  • Rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko potok Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj – Vlasenica, km 9+809,
  • Rekonstrukcije mosta preko suhe prepreke u Stanovima (M18- 007-86), dionica Živinice 1 – Vitalj, km 25+886,
  • Rušenja postojećeg i izgradnje novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M18.1-001-446), dionica Ustikolina – Trnovo, km 42+720,
  • Rekonstrukcije mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M18- 010-398), dionica Semizovac – Sarajevo – Malta,
  • Rekonstrukcije mosta preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165), dionica Vitalj – Olovo, km 20+443.
 • Glavni projekt sanacije tunela Crnaja (L=552 m) na cesti M-17, dionica Konjic – Jablanica.
 • Glavni projekt sanacije tunela Ćaklovići na cesti M-4, dionica Simin Han – Donje Ceparde, km 2+775.
 • Glavni projekt sanacije tunela Ormanica (T1.8-003-1) L=250 m, na cesti M-1.8, dionica Pelagićevo – Srebrenik.
 • Glavni projekt sanacije mosta preko r. Bregava na M-17, dionica Mostar – Čapljina – granica RH.
 • Istražni radovi i glavni projekt četiri mosta na cesti M-18, dionica Kladanj – Podpaklenik, potez prijevoj Karaula.
 • Istražni radovi i glavni projekt tunela „Karaula“ na cesti M-18, dionica Kladanj – Podpaklenik, potez prijevoj Karaula.
 • Glavni projekt pasarele preko magistralne ceste M 1.8 dionica Orašje – Šićki Brod u okviru petlje Šićki Brod.
 • Istražni radovi i glavni projekt tunela „Oštrovac“ L=190 m na cesti M-17.3 Stolac – Neum, dionica Kiševo – Broćanac.
 • Istražni radovi i glavni projekt rekonstrukcije tunela „Vranduk 2“ dužine 1060 m na cesti M 17 dionica Doboj – Lašva.
 • Istražni radovi i glavni projekt sanacije mosta preko rijeke Bosne na cesti M-17, dionica Doboj – Lašva, u km 63+795 (Bosna IV).
 • Istražni radovi i izrada glavnog projekta tunela „Mušići“ L=200,0 m na cesti M-5 Izaćić – Bihać, dionica Izaćić – Kamenica.
 • Istražni radovi i izrada glavnog projekta šest mostova (M-1 L=231,0 m; M-2 L=120,0 m; M 3 L=111,0 m; M-4 L=225,0 m; M-7 L=20,0 m; i M-8 L=140,0 m) na cesti M-5 Izaćić – Bihać, dionica Izaćić – Kamenica.
 • Istražni radovi, idejna rješenja i glavni projekti objekata na magistralnoj cesti M-5 Donji Vakuf – Lašva, dionica III Selišta – Mali Mošunj, odsjek III-2: Vitez – Divjak:
  • Objekt na petlji Vitez L=60 m,
  • Četiri mosta L=10 m,
  • Potputnjak
  • Dva natputnjaka L=60 m.
 • Idejni i glavni projekt objekta na obilaznici Bugojna na magistralnoj cesti M-16.4 Novi Travnik – Bugojno:
  • Most preko r. Vrbas L=47,6 m, spregnuta konstrukcija,
  • Most preko reguliranog korita rijeke Vrbas (armirani beton) L=40,0 m,
 • Geološko – geomehanički istražni radovi, hidrološke i geodetske podloge i glavni projekt tri tunela na magistralnoj cesti M-18, dionica Podpaklenik – Olovo.
  • Tunel Bjelava L=80,0 m,
  • Tunel Kladušnica L=96,0 m,
  • Tunel Stupčanica L=120,0 m.
 • Istražni radovi i glavni projekt obnove pet spregnutih mostova (L=30,00 m) preko rijeke Ljubine na magistralnoj cesti M-18 dionica Šićki Brod – Sarajevo.
 • Istražni radovi i glavni projekt rekonstrukcije četiri tunela kod Jajca na magistralnoj cesti M-16.0-2 Banja Luka – Jajce.
 • Istražni radovi i glavni projekt tri spregnuta mosta (L1=180,00 m, L2=150,00 m, L2=300,00 m, na regionalnoj cesti R-445 Visoko – Kakanj u sklopu izmještanja regionalne ceste zbog izgradnje autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Kakanj – Visoko.
 • Istražni radovi i glavni projekt obnove armirano betonskog mosta preko rijeke Une u Bihaću na magistralnoj cesti M-5, gradski most, km 13+344.
 • Istražni radovi i glavni projekt obnove armirano – betonskog mosta preko rijeke Rače i lokalne ceste u Srednjem na magistralnoj cesti M-18 Šićki Brod – Sarajevo u km 91+084, L=88.6 m.
 • Istražni radovi i glavni projekt obnove mosta preko rijeke Drinjače u Kladnju na magistralnoj cesti M-18 Šićki Brod – Sarajevo u km 44+033, L=46.55.
 • Istražni radovi i glavni projekt obnove armirano – betonskog vijadukta na magistralnoj cesti M-18 Šićki Brod – Sarajevo u km 41+514, L=67,15 m.
 • Istražni radovi, idejni i glavni projekt sanacije tunela “Crnaja” dužine 550 m na magistralnoj cesti M-17, dionica Sarajevo – Jablanica.
 • Istražni radovi, idejni i glavni projekt sanacije tunela “Kupreška vrata” dužine 350 m na magistralnoj cesti M-16, dionica Bugojno – Kupres.
 • Geodetske podloge, geo-istražni radovi, Idejni i Glavni projekt mosta preko rijeke Idbašice na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Ćelebići L=36 m (prednapregnuti), Idejni (spregnuta i zavješena varijanta) i Glavni projekt mosta (spregnuti) preko Jablaničkog jezera u mjestu Ćelebići na regionalnoj cesti 418b, L=544 m.
 • Idejni i Glavni projekt galerije na magistralnoj cesti M-17 Jablanica – Mostar, dionica “Prenjska vrata”, L=44 m.
 • Glavni projekt pješačkog mosta preko rijeke Une u Bihaću.
 • Idejni projekt vijadukta «Velešići» na gradskoj autocesti u Sarajevu – prednapregnuta konstrukcija L=522,71 m.
 • Idejni i glavni projekt obnove dva spregnuta mosta preko rijeke Bosne na četverotračnoj gradskoj cesti na ulazu u Kakanj i most preko rijeke Zgošće.
 • Glavni projekt i geološko – geotehnički istražni radovi na sanaciji škarpe na tri lokacije na magistralnoj cesti M-15, dionica Kamičak – Ključ.
 • Glavni projekt i geološko – geotehnički istražni radovi na sanaciji dva klizišta na magistralnoj cesti M-17, dionica Topčić Polje - Lašva.
 • Glavni projekt i geološko – geotehnički istražni radovi na sanaciji šest klizišta na magistralnoj cesti M-18, dionica Priboj 2 – Simin Han.
 • Glavni projekt i geološko – geotehnički istražni radovi na sanaciji potpornih konstrukcija na magistralnoj cesti M-19.2, dionica Kladanj – Vlasenica i glavni projekt sanacije mosta preko Ujića rijeke na magistralnoj cesti M-18 u Kladnju.
 • Istražni radovi i glavni projekt klizišta:
  • Klizište «Trčivode» na cesti M-05, obilaznica Sarajevo,
  • Klizište u km 56+500 na cesti M-18,
  • Klizište u km 34+500 do 35+050 na cesti M-18.
 • Glavni projekt sanacije krivina – “crnih tačaka” na magistralnoj cesti M-14, dionica Bihać – Bosanska Krupa i M-5, dionica Izačić – Bihać u km 1+880 i u km 2+660.