Divel d.o.o. Sarajevo - usluge projektovanja, revizije i nadzora u oblasti građevinarstva

REVIZIJE

Revizija projektne dokumentacije treća je skupina poslova iz domena djelatnosti Divela d.o.o., i to projekata autocesta, magistralnih i regionalnih cesta, kao i objekata (mostova i tunela). Najznačajnija referenca poslova revizija jeste revizija glavnog projekta autoceste sa mostovima i tunelima, te petljom Butila na 3 nivoa, spoj autoceste na koridoru Vc, obilaznica Sarajeva (Jošanica – Vlakovo) sa gradskom autocestom Butila – Babin Kuk (istočni ulaz u Sarajevo iz pravca Višegrada i Pala).

 • Revizija glavnog projekta tunela „Žaba“ na cesti M17.3, dionica Stolac – Neum.
 • Revizija Programa geotehničkih istraživanja i ispitivanja geotehničkog projekta – misija G23, blok 8 u TE Kakanj.
 • Revizija tehničke dokumentacije za sanaciju tunela Jasen kod naselja Ustirama na magistralnoj cesti M-16.2 Bugojno – Jablanica.
 • Revizija glavnog projekta petlje Butila i natputnjaka Reljevo na projektu obilaznice Sarajevo Lot 1.
 • Revizija glavnog projekta obilaznice Sarajevo (konzorcij sa DDC Ljubljana).
 • Revizije glavnih projekata:
  • Rekonstrukcije mosta preko rijeke Vrbas u Jajcu na magistralnoj cesti M-5,
  • Mosta preko rijeke Prače na magistralnoj cesti M-5 dionica Hrenovica – Mesići,
  • Mosta preko Ujića rijeke na magistralnoj cesti M-18,
  • Mosta preko rijeke Ljubine na cesti M-18, km 96+553,
  • Mosta preko rijeke Ljubine na cesti M-18, km 92+244.