Divel d.o.o. Sarajevo - usluge projektovanja, revizije i nadzora u oblasti građevinarstva

STRUČNI NADZOR

U oblasti stručnog nadzora inženjeri firme bili su uključeni u proces građenja od početka radova na izgradnji autoceste na koridoru Vc na dionicama: Kakanj – Visoko, dužine 16 km; Visoko – Podlugovi, dužine 8,5 km; Podlugovi – Jošanica, dužine 11,5 km; obilaznica Sarajeva Lot 1 Jošanica – Butila i petlja Butila dužine 5 km; kao i obilaznica Zenice, dionica Drivuša - Klopče.

Iz oblasti nadzora izvršene su i usluge na izgradnji i rekonstrukciji ostalih cesta u BiH ukupne dužine preko 850 km, zatim nadzor nad radovima na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji 29 mostova i 6 tunela, sanacije klizišta na 35 lokacija, te nadzor na izvođenju radova na izgradnji XII transverzale u Sarajevu – gradsko čvorište - petlja Stup sa vezom na gradsku autocestu kroz Sarajevo. Poslovi nadzora su izvršeni uglavnom u konzorcijima s partnerima.

 • Stručni nadzor na izgradnji autoceste na koridoru Vc, sekcija Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Klopče – Drivuša (konzorcij sa Taep Kuvajt).
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Kakanj – Visoko, sekcija I Kakanj – Dobrinje (konzorcij sa Zavodom sa saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo i IPSA Institut Sarajevo).
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji obilaznice Sarajevo Lot 1 Jošanica – Butila i petlja Butila (konzorcij sa DDC Ljubljana i Zavod za saobraćaj Sarajevo).
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na kompletiranju autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Kakanj – Visoko, sekcija II Dobrinje – Visoko, dužine 7,9 km (konzorcij sa Zavodom sa saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo i IPSA Institut Sarajevo).
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na kompletiranju autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Visoko – Podlugovi, dužine 8.5 km (konzorcij sa Zavodom sa saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo).
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na kompletiranju autoceste Zenica – Sarajevo, dionica Podlugovi – Jošanica, dužine 11.5 km (konzorcij sa Zavodom sa saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo).
 • Nadzor nad izvođenju radova na rekonstrukciji magistralnih cesta, rekonstrukciji raskrsnica, izgradnji novih raskrsnica, izgradnji pothodnika i rekonstrukciji mosta na 18 lokacija – konzorcij sa IPSA Institutom Sarajevo i IG Institut d.o.o. Banja Luka
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ceste M-18 Šićki Brod – Sarajevo, dionica Podpaklenik – Olovo.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na projektu rehabilitacije magistralnih cesta u BiH Lot 1 ugovor BA/RRFBH/S/QCBS/02-1/07 (dionice magistralnih cesta u Unsko – Sanskom kantonu ukupne dužine 157,00 km) – konzorcij sa Integra d.o.o. Mostar i Trasa d.o.o. Sarajevo.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na projektu rehabilitacije magistralnih cesta u BiH Lot 3 ugovor BA/RRFBH/S/QCBS/02-3/07 (dionice magistralnih cesta u Sarajevskom, Hercegovačko neretvanskom i Zeničko – Dobojskom kantonu ukupne dužine 257,00 km) – konzorcij sa Integra d.o.o. Mostar i Trasa d.o.o. Sarajevo.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na projektu rehabilitacije magistralnih cesta u BiH Lot 4 ugovor BA/RRFBH/S/QCBS/02-4/07 (dionice magistralnih cesta u Srednje-bosanskom, Zapadno Hercegovačkom i Livanjskom kantonu ukupne dužine 197,00 km) – konzorcij sa Integra d.o.o. Mostar i Trasa d.o.o. Sarajevo.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na hitnoj rekonstrukciji ceste M-17 Sarajevo – Jablanica, dužine 77 km.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralne ceste M 17 i na izgradnji galerije, potez “Prenjska vrata”.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na hitnoj sanaciji magistralne ceste M 17, Sarajevo –Mostar, dionica Tarčin – Podorašac, dužina dionice 22 km.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji XII transverzale (dva odvojena kolovoza) i dvije sekcije južne longitudinale (četverotračna gradska cesta) u Sarajevu. Konzorcij sa Integra Mostar i ZIL Ljubljana.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na
  • Sanaciji mosta preko Ujića rijeke u Kladnju na cesti M-18,
  • Obnova mosta preko potoka Dubokovac u Velikoj Brijesnici na cesti M-4,
  • Sanaciji potpornih konstrukcija na cesti M-19.2, dionica Kladanj – Vlasenica.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanacija mosta na cesti M-17, dionica Doboj - Lašva u km 58+869 preko rijeke Bosne, Topčić Polje.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanacija mosta na cesti M-18 u km 108+400 preko rijeke Bosne, željezničke pruge i magistralne ceste M-5 na Jošaničkoj petlji.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji tunela „Kladušnica“ i „Bjelava“ na cesti M-18 Šićki Brod – Sarajevo, dionica Podpaklenik – Olovo.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji tunela „Stupčanica“ i dva mosta na cesti M-18 Šićki Brod – Sarajevo, dionica Podpaklenik – Olovo.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem mosta preko Jablaničkog jezera na cesti R-418b dionica Čelebići – Lisičići.
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dva mosta preko rijeke Ljubine na magistralnoj cesti M-18, dionica Šićki Brod – Sarajevo u km 98+538 i km 105+640.
 • Stručni nadzor nad obnovom mosta preko rijeke Rače i lokalne ceste na magistralnoj cesti M-18, dionica Šićki Brod – Sarajevo u mjestu Srednje.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanacija tunela „Kupreška vrata“ na magistralnoj cesti M-16, dionica Bugojno – Kupres.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji tunela „Crnaja“ na cesti magistralnoj cesti M-17, dionica Konjic – Jablanica.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi mosta «Lučki» preko rijeke Neretve u Mostaru (konzorcij sa Integra d.o.o. Mostar).
 • Stručni nadzor nad građenjem mosta preko rijeke Bosne u općini Doboj – Jug, na potezu Mravići – Ševarlije na lokalnoj cesti.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na cesti M-18, dionica Priboj – Simin Han, šest lokacija na potezu Banj brdo.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na cesti M-17, dionica Topčić polje – Lašva, dvije lokacije.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na cesti M-15, dionica Kamičak – Ključ, četiri lokacije.
 • Stručni nadzor na radovima sanacije klizišta „Trčivode“ na magistralnoj cesti M-5, dionica obilaznica Sarajeva.
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta Stanovi na magistralnoj cesti M-18, kod Kladnja.